لیست قیمت کابل و اتصالات بی نت

لیست قیمت کابل و اتصالات بی نت

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Cable B-Net

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کابل و اتصالات بی نت

118914

Cable B-Net VGA 50.0M

۲۳۲,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

232,500
118918

Cable B-Net VGA 5.0M

۱۸,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

18,500
118924

Cable B-Net VGA 40.0M

۱۹۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

194,000
118923

Cable B-Net VGA 30.0M

۱۱۲,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۸۰,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

80,000
118917

Cable B-Net VGA 3.0M

۱۷,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

17,000
118922

Cable B-Net VGA 25.0M

۶۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

65,000
118921

Cable B-Net VGA 20.0M

۵۷,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۵۱,۰۰۰

تومان

دارای نویز گیر با قدرت بالا

51,000
118920

Cable B-Net VGA 15.0M

۴۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۴۰,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

40,000
118919

Cable B-Net VGA 10M

۴۸,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۱۶,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر

۲۴,۵۰۰

تومان

دارای نویز گیر با قدرت بالا

16,500
118915

Cable B-Net VGA 1.5M

۱۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۵,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

5,500
118916

Cable B-Net VGA 1.0M

118911

Cable B-Net Printer 5.0m

۱۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۷,۰۰۰

تومان

ارجینال با دفترچه HP

7,000
118910

Cable B-Net Printer 3.0m

۱۶,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

16,500
118913

Cable B-Net Printer 15m

118912

Cable B-Net Printer 10m

۳۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

35,000
118909

Cable B-Net Printer 1.5m

۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

8,000
118938

Cable B-Net Parallel Printer 5.0M

۲۴,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

24,500
118937

Cable B-Net Parallel Printer 3.0M

۲۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

20,000
118942

Cable B-Net Parallel Printer 25.0M

118941

Cable B-Net Parallel Printer 20.0M

118940

Cable B-Net Parallel Printer 15.0M

118939

Cable B-Net Parallel Printer 10.0M

۳۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

32,000
118936

Cable B-Net Parallel Printer 1.5M

۱۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۶۵,۰۰۰

تومان

متراژ 1 . 8 متر

14,000
119013

Cable B-Net Micro HDMI

118945

Cable B-Net HDMI Flat 5.0M

۲۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

26,000
118944

Cable B-Net HDMI Flat 3.0M

۲۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

20,000
119121

Cable B-Net HDMI Flat 15.0M

۷۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

74,000
118946

Cable B-Net HDMI Flat 10.0M

۴۸,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

48,500
118943

Cable B-Net HDMI Flat 1.5M

۱۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

14,000
118908

Cable B-Net HDMI 50M

118901

Cable B-Net HDMI 5.0M

۲۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۱۶,۵۰۰

تومان

پشتبانی از FULL 3D

16,500
118907

Cable B-Net HDMI 40M

۷۶۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - 4K

765,000
118906

Cable B-Net HDMI 30M

۴۲۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - 4K

۳۷۰,۰۰۰

تومان

با قدرت نویزگیری بالا

370,000
118900

Cable B-Net HDMI 3.0M

۱۸,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

18,500
118905

Cable B-Net HDMI 25M

118904

Cable B-Net HDMI 20M

۷۲,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

72,500
118903

Cable B-Net HDMI 15M

۵۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

59,000
118902

Cable B-Net HDMI 10M

۴۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

42,000
121050

Cable B-Net HDMI 1.8M

121049

Cable B-Net HDMI 1.5M

۱۲,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

12,500
118999

Cable B-Net Cat 6 - 5.0M

۱۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

14,000
118996

Cable B-Net Cat 6 - 30M

۴۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

44,000
118998

Cable B-Net Cat 6 - 3.0M

۹,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

9,500
119002

Cable B-Net Cat 6 - 20M

۴۲,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

42,500
119001

Cable B-Net Cat 6 - 15M

۲۷,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

27,000
119000

Cable B-Net Cat 6 - 10M

۲۰,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

20,500
118997

Cable B-Net Cat 6 - 1.0M

۶,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

6,500
118995

Cable B-Net Cat 6 - 0.5M

121097

Cable B-Net Cat 5 - 50.0M

۳۴,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

34,500
118957

Cable B-Net Cat 5 - 5.0M

۷,۸۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

7,800
121096

Cable B-Net Cat 5 - 40.0M

۳۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

32,000
118953

Cable B-Net Cat 5 - 30.0M

۲۲,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

22,500
118949

Cable B-Net Cat 5 - 3.0M

۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

5,000
118956

Cable B-Net Cat 5 - 20.0M

۱۷,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

17,000
118951

Cable B-Net Cat 5 - 2.0M

۴۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

45,000
118955

Cable B-Net Cat 5 - 15.0M

۱۳,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

13,500
118954

Cable B-Net Cat 5 - 10.0M

۱۰,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

10,500
118950

Cable B-Net Cat 5 - 1.0M

۳,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

3,500
118952

Cable B-Net Cat 5 - 0.5M

۲,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

2,500
121046

Cable B-Net Audio 1 - 2 - 5.0M

۸,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

8,500
121047

Cable B-Net Audio 1 - 2 - 3.0M

۷,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

7,500
121045

Cable B-Net Audio 1 - 2 - 10.0M

۱۴۸,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

148,500
121048

Cable B-Net Audio 1 - 2 - 1.5M

۷,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

7,000
121041

Cable B-Net Audio 1 - 1 1.5M

۴,۶۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

4,600
121043

Cable B-Net Audio 1 - 1 - 5.0M

۹,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

9,500
121042

Cable B-Net Audio 1 - 1 - 3.0M

۷,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

7,500
121044

Cable B-Net Audio 1 - 1 - 10.0M

۱۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

15,000