لیست قیمت کابل و اتصالات بی نت

لیست قیمت کابل و اتصالات بی نت

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Cable B-Net

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کابل و اتصالات بی نت

118914

Cable B-Net VGA 50.0M

۱۵۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

155,000
118918

Cable B-Net VGA 5.0M

۱۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

12,000
118924

Cable B-Net VGA 40.0M

۱۲۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

129,000
118923

Cable B-Net VGA 30.0M

۷۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۸۰,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

75,000
118917

Cable B-Net VGA 3.0M

۱۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

11,000
118922

Cable B-Net VGA 25.0M

۴۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

43,000
118921

Cable B-Net VGA 20.0M

۳۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۵۱,۰۰۰

تومان

دارای نویز گیر با قدرت بالا

38,000
118920

Cable B-Net VGA 15.0M

۲۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۴۰,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

28,000
118919

Cable B-Net VGA 10M

۳۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۱۶,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر

۲۴,۵۰۰

تومان

دارای نویز گیر با قدرت بالا

16,500
118915

Cable B-Net VGA 1.5M

۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۵,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

5,000
118916

Cable B-Net VGA 1.0M

118911

Cable B-Net Printer 5.0m

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۷,۰۰۰

تومان

ارجینال با دفترچه HP

7,000
118910

Cable B-Net Printer 3.0m

۸,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

8,500
118913

Cable B-Net Printer 15m

118912

Cable B-Net Printer 10m

۲۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

23,000
118909

Cable B-Net Printer 1.5m

۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

5,000
118938

Cable B-Net Parallel Printer 5.0M

۱۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

16,000
118937

Cable B-Net Parallel Printer 3.0M

۱۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

13,000
118942

Cable B-Net Parallel Printer 25.0M

118941

Cable B-Net Parallel Printer 20.0M

118940

Cable B-Net Parallel Printer 15.0M

118939

Cable B-Net Parallel Printer 10.0M

۲۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

21,000
118936

Cable B-Net Parallel Printer 1.5M

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۶۵,۰۰۰

تومان

متراژ 1 . 8 متر

9,000
119013

Cable B-Net Micro HDMI

118945

Cable B-Net HDMI Flat 5.0M

۱۷,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

17,000
118944

Cable B-Net HDMI Flat 3.0M

۱۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

13,000
119121

Cable B-Net HDMI Flat 15.0M

۴۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

49,000
118946

Cable B-Net HDMI Flat 10.0M

۳۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

32,000
118943

Cable B-Net HDMI Flat 1.5M

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

9,000
118908

Cable B-Net HDMI 50M

118901

Cable B-Net HDMI 5.0M

۱۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۱۶,۵۰۰

تومان

پشتبانی از FULL 3D

15,000
118907

Cable B-Net HDMI 40M

۵۱۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - 4K

510,000
118906

Cable B-Net HDMI 30M

۲۸۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - 4K

۳۷۰,۰۰۰

تومان

با قدرت نویزگیری بالا

280,000
118900

Cable B-Net HDMI 3.0M

۱۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

12,000
118905

Cable B-Net HDMI 25M

۸۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

89,000
118904

Cable B-Net HDMI 20M

۴۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

48,000
118903

Cable B-Net HDMI 15M

۳۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

39,000
118902

Cable B-Net HDMI 10M

۲۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

28,000
121050

Cable B-Net HDMI 1.8M

121049

Cable B-Net HDMI 1.5M

۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

8,000
118999

Cable B-Net Cat 6 - 5.0M

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

9,000
118996

Cable B-Net Cat 6 - 30M

۲۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

29,000
118998

Cable B-Net Cat 6 - 3.0M

۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

6,000
119002

Cable B-Net Cat 6 - 20M

۲۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

28,000
119001

Cable B-Net Cat 6 - 15M

۱۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

18,000
119000

Cable B-Net Cat 6 - 10M

۱۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

14,000
118997

Cable B-Net Cat 6 - 1.0M

۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

4,000
118995

Cable B-Net Cat 6 - 0.5M

121097

Cable B-Net Cat 5 - 50.0M

۲۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

23,000
118957

Cable B-Net Cat 5 - 5.0M

۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

5,000
121096

Cable B-Net Cat 5 - 40.0M

۲۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

21,000
118953

Cable B-Net Cat 5 - 30.0M

۱۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

15,000
118949

Cable B-Net Cat 5 - 3.0M

۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

3,000
118956

Cable B-Net Cat 5 - 20.0M

۱۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

11,000
118951

Cable B-Net Cat 5 - 2.0M

۳۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

30,000
118955

Cable B-Net Cat 5 - 15.0M

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

9,000
118954

Cable B-Net Cat 5 - 10.0M

۷,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

7,000
118950

Cable B-Net Cat 5 - 1.0M

۲,۱۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

2,100
118952

Cable B-Net Cat 5 - 0.5M

۱,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

1,500
121046

Cable B-Net Audio 1 - 2 - 5.0M

۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

6,000
121047

Cable B-Net Audio 1 - 2 - 3.0M

۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

5,000
121045

Cable B-Net Audio 1 - 2 - 10.0M

۹۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

99,000
121048

Cable B-Net Audio 1 - 2 - 1.5M

۴,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

4,500
121041

Cable B-Net Audio 1 - 1 1.5M

۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

3,000
121043

Cable B-Net Audio 1 - 1 - 5.0M

۶,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

6,500
121042

Cable B-Net Audio 1 - 1 - 3.0M

۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

5,000
121044

Cable B-Net Audio 1 - 1 - 10.0M

۱۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

10,000