لیست قیمت کابل و اتصالات دی نت

لیست قیمت کابل و اتصالات دی نت

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Cable Dnet

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کابل و اتصالات دی نت

112305

Cable Dnet VGA 50.0M

۱۸۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

180,000
112303

Cable Dnet VGA 5.0M

۲۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

22,000
112533

Cable Dnet VGA 40M

112532

Cable Dnet VGA 30M

112301

Cable Dnet VGA 3.0M

112304

Cable Dnet VGA 20.0M

۶۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

60,000
112531

Cable Dnet VGA 15M

112302

Cable Dnet VGA 10.0M

۲۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

28,000
112300

Cable Dnet VGA 1.0M

۱۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

11,000
112313

Cable Dnet Printer 5.0m

۱۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

12,000
112314

Cable Dnet Printer 3.0m

۱۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

11,000
112534

Cable Dnet Printer 10.0m

112315

Cable Dnet Printer 1.5m

۷,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

7,500
112312

Cable Dnet OTG microUSB

۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

6,000
112307

Cable Dnet HDMI 5M

۳۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

30,000
112529

Cable Dnet HDMI 3M

112530

Cable Dnet HDMI 30M

112306

Cable Dnet HDMI 20M

۹۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

95,000
112309

Cable Dnet HDMI 1M

۱۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

12,000
112310

Cable Dnet HDMI 15M

۶۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

68,000
112308

Cable Dnet HDMI 10M

۳۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

35,000
112311

Cable Dnet DVI-VGA Adapter

۷,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

7,000