لیست قیمت کابل و اتصالات دی نت

لیست قیمت کابل و اتصالات دی نت

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Cable Dnet

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کابل و اتصالات دی نت

112305

Cable Dnet VGA 50.0M

۱۳۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

136,000
112303

Cable Dnet VGA 5.0M

۱۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

12,000
112533

Cable Dnet VGA 40M

112532

Cable Dnet VGA 30M

112301

Cable Dnet VGA 3.0M

112304

Cable Dnet VGA 20.0M

۴۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

41,000
112531

Cable Dnet VGA 15M

112302

Cable Dnet VGA 10.0M

۱۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

18,000
112300

Cable Dnet VGA 1.0M

۷,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

7,000
112313

Cable Dnet Printer 5.0m

۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

8,000
112314

Cable Dnet Printer 3.0m

۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

6,000
112534

Cable Dnet Printer 10.0m

112315

Cable Dnet Printer 1.5m

۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

3,000
112312

Cable Dnet OTG microUSB

۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

3,000
112307

Cable Dnet HDMI 5M

۱۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

16,000
112529

Cable Dnet HDMI 3M

112530

Cable Dnet HDMI 30M

112306

Cable Dnet HDMI 20M

۸۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

80,000
112309

Cable Dnet HDMI 1M

۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

8,000
112310

Cable Dnet HDMI 15M

۵۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

52,000
112308

Cable Dnet HDMI 10M

۲۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

25,000
112311

Cable Dnet DVI-VGA Adapter

۳,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

3,500