لیست قیمت کابل و اتصالات

لیست قیمت کابل و اتصالات

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Cable B-Net

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کابل و اتصالات بی نت

118914

Cable B-Net VGA 50.0M

۱۵۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

150,000
118918

Cable B-Net VGA 5.0M

۱۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

10,000
118924

Cable B-Net VGA 40.0M

۱۲۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

125,000
118923

Cable B-Net VGA 30.0M

۶۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۸۰,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

69,000
118917

Cable B-Net VGA 3.0M

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

9,000
118922

Cable B-Net VGA 25.0M

۴۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

40,000
118921

Cable B-Net VGA 20.0M

۳۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۵۱,۰۰۰

تومان

دارای نویز گیر با قدرت بالا

35,000
118920

Cable B-Net VGA 15.0M

۲۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۴۰,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

25,000
118919

Cable B-Net VGA 10M

۲۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۱۶,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر

۲۴,۵۰۰

تومان

دارای نویز گیر با قدرت بالا

16,500
118915

Cable B-Net VGA 1.5M

۳,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۵,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

3,500
118916

Cable B-Net VGA 1.0M

118911

Cable B-Net Printer 5.0m

۶,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۷,۰۰۰

تومان

ارجینال با دفترچه HP

6,500
118910

Cable B-Net Printer 3.0m

۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

6,000
118913

Cable B-Net Printer 15m

118912

Cable B-Net Printer 10m

۱۹,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

19,500
118909

Cable B-Net Printer 1.5m

۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

3,000
118938

Cable B-Net Parallel Printer 5.0M

۱۲,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

12,500
118937

Cable B-Net Parallel Printer 3.0M

۱۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

10,000
118942

Cable B-Net Parallel Printer 25.0M

118941

Cable B-Net Parallel Printer 20.0M

118940

Cable B-Net Parallel Printer 15.0M

118939

Cable B-Net Parallel Printer 10.0M

۱۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

16,000
118936

Cable B-Net Parallel Printer 1.5M

۵,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۶۵,۰۰۰

تومان

متراژ 1 . 8 متر

5,500
119013

Cable B-Net Micro HDMI

118945

Cable B-Net HDMI Flat 5.0M

۱۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

14,000
118944

Cable B-Net HDMI Flat 3.0M

۹,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

9,500
119121

Cable B-Net HDMI Flat 15.0M

۴۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

45,000
118946

Cable B-Net HDMI Flat 10.0M

۲۶,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

26,500
118943

Cable B-Net HDMI Flat 1.5M

۶,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

6,500
118908

Cable B-Net HDMI 50M

118901

Cable B-Net HDMI 5.0M

۱۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۱۶,۵۰۰

تومان

پشتبانی از FULL 3D

12,000
118907

Cable B-Net HDMI 40M

۴۸۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - 4K

480,000
118906

Cable B-Net HDMI 30M

۲۶۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - 4K

۳۷۰,۰۰۰

تومان

با قدرت نویزگیری بالا

260,000
118900

Cable B-Net HDMI 3.0M

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

9,000
118905

Cable B-Net HDMI 25M

۸۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

85,000
118904

Cable B-Net HDMI 20M

۴۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

45,000
118903

Cable B-Net HDMI 15M

۳۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

35,000
118902

Cable B-Net HDMI 10M

۲۳,۴۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

23,400
121050

Cable B-Net HDMI 1.8M

121049

Cable B-Net HDMI 1.5M

۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

5,000
118999

Cable B-Net Cat 6 - 5.0M

۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

6,000
118996

Cable B-Net Cat 6 - 30M

۲۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

25,000
118998

Cable B-Net Cat 6 - 3.0M

۴,۳۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

4,300
119002

Cable B-Net Cat 6 - 20M

۲۵,۹۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

25,900
119001

Cable B-Net Cat 6 - 15M

۱۴,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

14,500
119000

Cable B-Net Cat 6 - 10M

۱۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

11,000
118997

Cable B-Net Cat 6 - 1.0M

۲,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

2,500
118995

Cable B-Net Cat 6 - 0.5M

121097

Cable B-Net Cat 5 - 50.0M

۱۹,۹۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

19,900
118957

Cable B-Net Cat 5 - 5.0M

۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

3,000
121096

Cable B-Net Cat 5 - 40.0M

۱۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

18,000
118953

Cable B-Net Cat 5 - 30.0M

۱۲,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

12,500
118949

Cable B-Net Cat 5 - 3.0M

۱,۹۵۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

1,950
118956

Cable B-Net Cat 5 - 20.0M

۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

8,000
118951

Cable B-Net Cat 5 - 2.0M

۱,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

1,500
118955

Cable B-Net Cat 5 - 15.0M

۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

6,000
118954

Cable B-Net Cat 5 - 10.0M

۴,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

4,500
118950

Cable B-Net Cat 5 - 1.0M

۱,۲۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

1,200
118952

Cable B-Net Cat 5 - 0.5M

۹۹۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

990
121046

Cable B-Net Audio 1 - 2 - 5.0M

۴,۳۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

4,300
121047

Cable B-Net Audio 1 - 2 - 3.0M

۳,۳۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

3,300
121045

Cable B-Net Audio 1 - 2 - 10.0M

۷,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

7,500
121048

Cable B-Net Audio 1 - 2 - 1.5M

۲,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

2,500
121041

Cable B-Net Audio 1 - 1 1.5M

۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

2,000
121043

Cable B-Net Audio 1 - 1 - 5.0M

۴,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

4,500
121042

Cable B-Net Audio 1 - 1 - 3.0M

۳,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

3,500
121044

Cable B-Net Audio 1 - 1 - 10.0M

۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

8,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Cable Hoco

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کابل و اتصالات هوکو

122034

Cable Hoco X2 MICRO KNITTED CHARGING

۱۹,۰۰۰

تومان

گارانتی تعویض 1 ماهه شبکه داده هوپاد

19,000
122035

Cable Hoco UPL20 TWO IN ONE METAL

۳۲,۰۰۰

تومان

گارانتی تعویض 1 ماهه شبکه داده هوپاد

32,000
122032

Cable Hoco UPL18 WAFFLE LIGHTNING CHARGING

۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی تعویض 1 ماهه شبکه داده هوپاد

40,000
122036

Cable Hoco UPL12 ONE-PULL- THREE CHARGING

۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی تعویض 1 ماهه شبکه داده هوپاد

40,000
122033

Cable Hoco UPL08 2 In 1 Universal

۳۷,۰۰۰

تومان

گارانتی تعویض 1 ماهه شبکه داده هوپاد

37,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Cable Naztech

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کابل و اتصالات نزتک

122388

Cable Naztech Luv Share 64GB Lightning

122387

Cable Naztech Luv Share 32GB Lightning

۲۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی هایپرسل

220,000
122389

Cable Naztech Luv Share 16GB Lightning

۱۸۹,۰۰۰

تومان

گارانتی هایپرسل

189,000
122386

Cable Naztech Luv Share 128GB Lightning

۴۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی هایپرسل

485,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Cable EMIE

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کابل و اتصالات

123272

Cable EMIE leather Cable

۴۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

49,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Cable Orico

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کابل و اتصالات اوریکو

123591

Cable Orico U3TIS USB3.0 to SATA + IDE Docking Station Convertor

۲۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی چهارفصل

259,000
123590

Cable Orico TCV1 Type-C to VGA + USB3.0-A + USB3.0-C Adapter

۲۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتی چهارفصل

275,000
123602

Cable Orico LTF-10 Aluminum Shielded USB3.0 Lightning 1M Round USB

۳۳,۰۰۰

تومان

گارانتی چهارفصل

33,000
تعداد 80 کالا از 111 کالا نمایش داده شد