لیست قیمت کابل و اتصالات

لیست قیمت کابل و اتصالات

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Cable Dnet

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کابل و اتصالات دی نت

112305

Cable Dnet VGA 50.0M

۱۳۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

136,000
112303

Cable Dnet VGA 5.0M

۱۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

12,000
112533

Cable Dnet VGA 40M

112532

Cable Dnet VGA 30M

112301

Cable Dnet VGA 3.0M

112304

Cable Dnet VGA 20.0M

۴۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

41,000
112531

Cable Dnet VGA 15M

112302

Cable Dnet VGA 10.0M

۱۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

18,000
112300

Cable Dnet VGA 1.0M

۷,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

7,000
112313

Cable Dnet Printer 5.0m

۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

8,000
112314

Cable Dnet Printer 3.0m

۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

6,000
112534

Cable Dnet Printer 10.0m

112315

Cable Dnet Printer 1.5m

۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

3,000
112312

Cable Dnet OTG microUSB

۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

3,000
112307

Cable Dnet HDMI 5M

۱۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

16,000
112529

Cable Dnet HDMI 3M

112530

Cable Dnet HDMI 30M

112306

Cable Dnet HDMI 20M

۸۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

80,000
112309

Cable Dnet HDMI 1M

۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

8,000
112310

Cable Dnet HDMI 15M

۵۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

52,000
112308

Cable Dnet HDMI 10M

۲۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

25,000
112311

Cable Dnet DVI-VGA Adapter

۳,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

3,500

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Cable B-Net

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کابل و اتصالات بی نت

118914

Cable B-Net VGA 50.0M

۱۴۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

140,000
118918

Cable B-Net VGA 5.0M

۸,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

8,500
118924

Cable B-Net VGA 40.0M

118923

Cable B-Net VGA 30.0M

۶۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۷۲,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

60,000
118917

Cable B-Net VGA 3.0M

۵,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

5,500
118922

Cable B-Net VGA 25.0M

۳۵,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

35,500
118921

Cable B-Net VGA 20.0M

۲۶,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۴۱,۵۰۰

تومان

دارای نویز گیر با قدرت بالا

26,500
118920

Cable B-Net VGA 15.0M

۱۹,۸۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۳۵,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

19,800
118919

Cable B-Net VGA 10M

۱۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۱۶,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر

۲۴,۵۰۰

تومان

دارای نویز گیر با قدرت بالا

14,000
118915

Cable B-Net VGA 1.5M

۳,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۴,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

3,500
118916

Cable B-Net VGA 1.0M

118911

Cable B-Net Printer 5.0m

۵,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۷,۰۰۰

تومان

ارجینال با دفترچه HP

5,500
118910

Cable B-Net Printer 3.0m

۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

4,000
118913

Cable B-Net Printer 15m

118912

Cable B-Net Printer 10m

۲۳,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

23,500
118909

Cable B-Net Printer 1.5m

۲,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۳,۵۰۰

تومان

ارجینال با دفترچه HP

2,500
118938

Cable B-Net Parallel Printer 5.0M

۱۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۱۴,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

12,000
118937

Cable B-Net Parallel Printer 3.0M

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

9,000
118942

Cable B-Net Parallel Printer 25.0M

118941

Cable B-Net Parallel Printer 20.0M

118940

Cable B-Net Parallel Printer 15.0M

118939

Cable B-Net Parallel Printer 10.0M

۲۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

21,000
118936

Cable B-Net Parallel Printer 1.5M

۴,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۶۵,۰۰۰

تومان

متراژ 1 . 8 متر

4,500
119013

Cable B-Net Micro HDMI

118945

Cable B-Net HDMI Flat 5.0M

۱۳,۲۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

13,200
118944

Cable B-Net HDMI Flat 3.0M

۹,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

9,500
119121

Cable B-Net HDMI Flat 15.0M

۴۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

41,000
118946

Cable B-Net HDMI Flat 10.0M

۲۴,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

24,500
118943

Cable B-Net HDMI Flat 1.5M

۶,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

6,500
118908

Cable B-Net HDMI 50M

118901

Cable B-Net HDMI 5.0M

۱۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۱۶,۵۰۰

تومان

پشتبانی از FULL 3D

11,000
118907

Cable B-Net HDMI 40M

۴۹۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

490,000
118906

Cable B-Net HDMI 30M

۲۹۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۳۵۵,۰۰۰

تومان

با قدرت نویزگیری بالا

290,000
118900

Cable B-Net HDMI 3.0M

۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

8,000
118905

Cable B-Net HDMI 25M

۱۱۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

110,000
118904

Cable B-Net HDMI 20M

۶۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

62,000
118903

Cable B-Net HDMI 15M

۳۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

32,000
118902

Cable B-Net HDMI 10M

۱۸,۷۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

18,700
118899

Cable B-Net HDMI 1.5M

۴,۰۰۰

تومان

متراژ 1 . 5 متر

۵,۰۰۰

تومان

متراژ 1 . 8 متر

۸,۰۰۰

تومان

پشتبانی از FULL 3D

4,000
118999

Cable B-Net Cat 6 - 5.0M

۵,۳۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

5,300
118996

Cable B-Net Cat 6 - 30M

۲۴,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

24,500
118998

Cable B-Net Cat 6 - 3.0M

119002

Cable B-Net Cat 6 - 20M

۱۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

18,000
119001

Cable B-Net Cat 6 - 15M

۱۴,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

14,500
119000

Cable B-Net Cat 6 - 10M

۱۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

10,000
118997

Cable B-Net Cat 6 - 1.0M

۲,۳۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

2,300
118995

Cable B-Net Cat 6 - 0.5M

۱,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

1,500
118957

Cable B-Net Cat 5 - 5.0M

۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

3,000
118953

Cable B-Net Cat 5 - 30.0M

۱۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

19,000
118949

Cable B-Net Cat 5 - 3.0M

۲,۲۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

2,200
118956

Cable B-Net Cat 5 - 20.0M

۷,۸۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

7,800
118951

Cable B-Net Cat 5 - 2.0M

۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

2,000
118955

Cable B-Net Cat 5 - 15.0M

۵,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

5,500
118954

Cable B-Net Cat 5 - 10.0M

۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

4,000
118950

Cable B-Net Cat 5 - 1.0M

۱,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

1,500
118952

Cable B-Net Cat 5 - 0.5M

۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

1,000
119054

Cable B-Net Audio 1 - 2

۲,۰۰۰

تومان

متراژ 1 . 5 متر

۳,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا متراژ 1 . 5 متر

۳,۵۰۰

تومان

متراژ 3 متر

۴,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا متراژ 3 متر

۴,۳۰۰

تومان

متراژ 5 متر

۷,۰۰۰

تومان

متراژ 10 متر

2,000
119053

Cable B-Net Audio 1 - 1

۲,۰۰۰

تومان

متراژ 1 . 5 متر

۲,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

۳,۲۰۰

تومان

متراژ 3 متر

۴,۲۰۰

تومان

متراژ 5 متر

۷,۰۰۰

تومان

متراژ 10 متر

2,000