لیست قیمت هارد درایو ذخیره شبکه‌ ای لنوو

لیست قیمت هارد درایو ذخیره شبکه‌ ای لنوو

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش NAS Lenovo

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد درایو ذخیره شبکه‌ ای لنوو

108409

NAS Lenovo StorCenter EMC PX4-300R Server - 8TB

108410

NAS Lenovo StorCenter EMC PX4-300R Server - 12TB

109206

NAS Lenovo Iomega PX6-300D 6-Bay - 12TB

104840

NAS Lenovo Iomega ix4-300d Network Storage 4-Bay - 8TB

104835

NAS Lenovo Iomega ix4-300d Network Storage 4-Bay - 12TB

109208

NAS Lenovo Iomega ix4-300d 4-Bay - Diskless

110902

NAS Lenovo Iomega ix4-300d 4-Bay

104838

NAS Lenovo Iomega IX2 Network Storage 2-Bay - Diskless

104839

NAS Lenovo Iomega IX2 Network Storage 2-Bay - 6TB

108106

NAS Lenovo Iomega IX2 2-Bay - 4TB

104836

NAS Lenovo Iomega EZ Media & Backup Center - 3TB

104837

NAS Lenovo Iomega EZ Media & Backup Center - 2TB

104827

NAS Lenovo EMC StorCenter PX4-300R Server - DiskLess

104834

NAS Lenovo EMC StorCenter PX4-300R Server - 16TB

104831

NAS Lenovo EMC PX6-300D Network Storage 6-Bay - DiskLess

104832

NAS Lenovo EMC PX6-300D Network Storage 6-Bay - 18TB

108411

NAS Lenovo EMC PX4-400R Rackmount Network - 8TB

108414

NAS Lenovo EMC PX4-400R Rackmount Network - 16TB

108413

NAS Lenovo EMC PX4-400R Rackmount Network - 12TB

108412

NAS Lenovo EMC PX4-400R Rackmount Network - 0TB

110913

NAS Lenovo EMC PX4-400D 4-Bay - DiskLess

104833

NAS Lenovo EMC PX12-400R Network Storage Array - DiskLess

104828

NAS Lenovo EMC PX12-400R Network Storage Array - 48TB

109207

NAS Lenovo EMC PX12-400R Array - 16TB

108105

NAS Lenovo EMC Iomega PX2-300D Network Storage Diskless