لیست قیمت فلش مموری ای دیتا

لیست قیمت فلش مموری ای دیتا

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Flash Memory ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش فلش مموری ای دیتا

120039

Flash Memory ADATA UV210 - 8GB

۲۰,۵۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

20,500
120038

Flash Memory ADATA UV210 - 64.0GB

120037

Flash Memory ADATA UV210 - 32GB

۴۲,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

42,000
120036

Flash Memory ADATA UV210 - 16GB

۲۶,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

26,000
101849

Flash Memory ADATA UV150 8GB

111855

Flash Memory ADATA UV150 64GB

101851

Flash Memory ADATA UV150 32GB

۴۳,۹۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

43,900
101850

Flash Memory ADATA UV150 16GB

۲۸,۹۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

28,900
111854

Flash Memory ADATA UV150 128GB

۱۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

170,000
111485

Flash Memory ADATA UV140 USB 3.0 - 64GB

111484

Flash Memory ADATA UV140 USB 3.0 - 32GB

۴۱,۸۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ مشکی . قرمز / مشکی آبی

41,800
111483

Flash Memory ADATA UV140 USB 3.0 - 16GB

۲۸,۵۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ مشکی . قرمز / مشکی آبی

28,500
119290

Flash Memory ADATA UV140 USB 3.0

۱۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ - 128GB

160,000
108458

Flash Memory ADATA UV131 USB 3.0 - 64GB

108457

Flash Memory ADATA UV131 USB 3.0 - 32GB

۴۷,۵۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

47,500
108455

Flash Memory ADATA UV131 USB 3.0 - 16GB

۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

30,000
108126

Flash Memory ADATA UV130 - 8GB

۲۰,۵۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

20,500
111837

Flash Memory ADATA UV130 - 32GB

۴۲,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

42,000
108127

Flash Memory ADATA UV130 - 16GB

۲۶,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

26,000
101852

Flash Memory ADATA UV128 8GB

۲۰,۵۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ . مشکی . زرد / مشکی . آبی

20,500
101855

Flash Memory ADATA UV128 64GB

101854

Flash Memory ADATA UV128 32GB

۴۱,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ مشکی . زرد / مشکی . آبی

41,000
101853

Flash Memory ADATA UV128 16GB

۲۷,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ مشکی . زرد / مشکی آبی

27,000
101835

Flash Memory ADATA UV110 8GB

101837

Flash Memory ADATA UV110 32GB

101836

Flash Memory ADATA UV110 16GB

100986

Flash Memory ADATA UV100 8GB

۱۸,۵۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

18,500
101828

Flash Memory ADATA UV100 32GB

۳۸,۹۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

38,900
100987

Flash Memory ADATA UV100 16GB

۲۳,۵۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

23,500
101847

Flash Memory ADATA UE700 64GB

101846

Flash Memory ADATA UE700 32GB

۸۴,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

84,000
101845

Flash Memory ADATA UE700 16GB

۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

49,000
101848

Flash Memory ADATA UE700 128GB

۲۹۸,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

298,000
120040

Flash Memory ADATA UD311 - 64GB

106318

Flash Memory ADATA UD311 - 32GB

۵۷,۸۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

57,800
106317

Flash Memory ADATA UD311 - 16GB

۳۸,۹۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

38,900
120041

Flash Memory ADATA UD311 - 128GB

۱۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

195,000
111845

Flash Memory ADATA UD310 Jewel - 64GB

101217

Flash Memory ADATA UD310 8GB

۲۱,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

21,000
101827

Flash Memory ADATA UD310 32GB

۴۶,۵۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

46,500
101218

Flash Memory ADATA UD310 16GB

۲۸,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

28,000
101829

Flash Memory ADATA UC510 8GB

۲۲,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

22,000
101831

Flash Memory ADATA UC510 32GB

۴۲,۵۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

42,500
101830

Flash Memory ADATA UC510 16GB

۲۷,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

27,000
101832

Flash Memory ADATA UC500 8GB

101834

Flash Memory ADATA UC500 32GB

101833

Flash Memory ADATA UC500 16GB

112431

Flash Memory ADATA UC350 USB Type-C - 64GB

112430

Flash Memory ADATA UC350 USB Type-C - 32GB

۷۷,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

77,000
112429

Flash Memory ADATA UC350 USB Type-C - 16GB

۵۳,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

53,000
120322

Flash Memory ADATA UC350 USB Type-C - 128GB

101001

Flash Memory ADATA S805 16GB

100961

Flash Memory ADATA S107 8GB

101825

Flash Memory ADATA S107 64GB

100963

Flash Memory ADATA S107 32GB

۶۲,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

62,000
100962

Flash Memory ADATA S107 16GB

۴۳,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

43,000
100958

Flash Memory ADATA S102 Pro 8GB

101824

Flash Memory ADATA S102 Pro 64GB

100960

Flash Memory ADATA S102 Pro 32GB

۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

59,000
100959

Flash Memory ADATA S102 Pro 16GB

۳۸,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

38,000
109668

Flash Memory ADATA S102 Pro - 256GB

۴۶۸,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

468,000
111842

Flash Memory ADATA S102 Pro - 128GB

۱۸۸,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

188,000
112587

Flash Memory ADATA i-Memory UE710 OTG - 64GB

112588

Flash Memory ADATA i-Memory UE710 OTG - 32GB

۲۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

265,000
112586

Flash Memory ADATA i-Memory UE710 OTG - 128GB

۷۲۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی مادم العمر آونگ

725,000
121320

Flash Memory ADATA i-Memory AI920 Lightning & USB 3.1 - 64GB

121319

Flash Memory ADATA i-Memory AI920 Lightning & USB 3.1 - 32GB

۲۱۹,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

219,000
111843

Flash Memory ADATA Durable S107 - 128GB

۱۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

195,000
111853

Flash Memory ADATA DashDrive UV128 - 128GB

۱۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ مشکی . زرد / مشکی . آبی

155,000
111841

Flash Memory ADATA DashDrive Durable UD320 With OTG Adapter - 64GB

106195

Flash Memory ADATA DashDrive Durable UD320 - 32GB

۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

50,000
106194

Flash Memory ADATA DashDrive Durable UD320 - 16GB

۳۹,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ

39,000
111844

Flash Memory ADATA DashDrive Choice UC510 - 64GB

109360

Flash Memory ADATA Choice UC340 USB

109665

Flash Memory ADATA Choice UC340 - 64GB

111840

Flash Memory ADATA Choice UC340 - 256GB

111839

Flash Memory ADATA Choice UC340 - 128GB

109361

Flash Memory ADATA Choice UC340

108884

Flash Memory ADATA Choice UC330 USB OTG - 8GB

۲۳,۵۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر آونگ . نقره ای / مشکی

23,500
111838

Flash Memory ADATA Choice UC330 USB OTG - 64GB

تعداد 80 کالا از 96 کالا نمایش داده شد