لیست قیمت فلش مموری ترانسنت

لیست قیمت فلش مموری ترانسنت

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Flash Memory Transcend

لیست بهترین قیمت خرید و فروش فلش مموری ترانسنت

123335

Flash Memory Transcend JF300 USB2.0 - 8GB

۳۲,۰۰۰

تومان

گارانتی مرات

32,000
123331

Flash Memory Transcend JF300 USB2.0 - 4GB

123333

Flash Memory Transcend JF300 USB2.0 - 32GB

۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مرات

65,000
123334

Flash Memory Transcend JF300 USB2.0 - 16GB

۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مرات

40,000
102107

Flash Memory Transcend JetFlash V10 - 32GB

102106

Flash Memory Transcend JetFlash V10 - 16GB

112435

Flash Memory Transcend JetFlash 880 OTG - 64GB

112434

Flash Memory Transcend JetFlash 880 OTG - 32GB

۸۱,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

81,000
112433

Flash Memory Transcend JetFlash 880 OTG - 16GB

۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

59,000
112188

Flash Memory Transcend JetFlash 820 USB 3.0 - 8GB - Gold

۳۶,۰۰۰

تومان

با گارانتی تعویض مرآت

36,000
112206

Flash Memory Transcend JetFlash 820 USB 3.0 - 64GB - Gold

۱۳۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی تعویض مرآت

135,000
112205

Flash Memory Transcend JetFlash 820 USB 3.0 - 32GB - Gold

۷۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی تعویض مرآت

72,000
112204

Flash Memory Transcend JetFlash 820 USB 3.0 - 16GB - Gold

۴۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی تعویض مرآت

49,000
102108

Flash Memory Transcend JetFlash 810 - 8GB

۳۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی تعویض مرآت

39,000
102110

Flash Memory Transcend JetFlash 810 - 32GB

۷۷,۰۰۰

تومان

با گارانتی تعویض مرآت

77,000
102109

Flash Memory Transcend JetFlash 810 - 16GB

۷۱,۰۰۰

تومان

با گارانتی تعویض مرآت

71,000
112233

Flash Memory Transcend JetFlash 710 USB 3.0 - 64GB - Silver

۱۵۱,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

151,000
112232

Flash Memory Transcend JetFlash 710 USB 3.0 - 32GB - Silver

۹۶,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

96,000
110616

Flash Memory Transcend JetFlash 710 - 8GB

۴۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی تعویض مرآت

42,000
112216

Flash Memory Transcend JetFlash 700 USB 3.0 - 64GB

۱۲۲,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

122,000
112215

Flash Memory Transcend JetFlash 700 USB 3.0 - 32GB

۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

70,000
112217

Flash Memory Transcend JetFlash 700 USB 3.0 - 128GB

122223

Flash Memory Transcend JetFlash 700 - 8GB

۳۳,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

33,000
102088

Flash Memory Transcend JetFlash 620 - 64GB

112228

Flash Memory Transcend JetFlash 520G USB 2.0 - 8GB - Gold

112230

Flash Memory Transcend JetFlash 520G USB 2.0 - 32GB - Gold

112229

Flash Memory Transcend JetFlash 520G USB 2.0 - 16GB - Gold

122222

Flash Memory Transcend JetFlash 510S - 32GB

۷۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی تعویض مرآت

72,000
102098

Flash Memory Transcend JetFlash 500 - 8GB

102100

Flash Memory Transcend JetFlash 500 - 32GB

102099

Flash Memory Transcend JetFlash 500 - 16GB

122218

Flash Memory Transcend JetFlash 380S OTG - 8GB

122216

Flash Memory Transcend JetFlash 380S OTG - 32GB

122217

Flash Memory Transcend JetFlash 380S OTG - 16GB

122221

Flash Memory Transcend JetFlash 380G OTG - 8GB

۳۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی تعویض مرآت

38,000
122219

Flash Memory Transcend JetFlash 380G OTG - 32GB

۶۸,۵۰۰

تومان

با گارانتی تعویض مرآت

68,500
122220

Flash Memory Transcend JetFlash 380G OTG - 16GB

۵۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی تعویض مرآت

52,000
102080

Flash Memory Transcend JetFlash 350 - 8GB

۳۲,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

32,000
102079

Flash Memory Transcend JetFlash 350 - 4GB

102082

Flash Memory Transcend JetFlash 350 - 32GB

۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

65,000
102081

Flash Memory Transcend JetFlash 350 - 16GB

۴۴,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

44,000
112179

Flash Memory Transcend JetFlash 340 USB 2.0 OTG - 8GB

112181

Flash Memory Transcend JetFlash 340 USB 2.0 OTG - 32GB

112180

Flash Memory Transcend JetFlash 340 USB 2.0 OTG - 16GB

112152

Flash Memory Transcend JetFlash 320

112153

Flash Memory Transcend JetFlash 310 USB 2.0 - 8GB

۳۱,۵۰۰

تومان

گارانتی مرات

31,500
112155

Flash Memory Transcend JetFlash 310 USB 2.0 - 32GB

۶۴,۵۰۰

تومان

گارانتی مرات

64,500
112154

Flash Memory Transcend JetFlash 310 USB 2.0 - 16GB

۳۹,۵۰۰

تومان

گارانتی مرات

39,500
102095

Flash Memory Transcend JetFlash 170 - 8GB

119421

Flash Memory Transcend JetDrive Go 500 - 64GB

119420

Flash Memory Transcend JetDrive Go 500 - 32GB

119402

Flash Memory Transcend JetDrive Go 300S - 64GB

119401

Flash Memory Transcend JetDrive Go 300S - 32GB

119403

Flash Memory Transcend JetDrive Go 300S - 128GB

119171

Flash Memory Transcend JetDrive Go 300K - 64GB

119170

Flash Memory Transcend JetDrive Go 300K - 32GB

119404

Flash Memory Transcend JetDrive Go 300K - 128GB

123332

Flash Memory Transcend F300 USB2.0 - 32GB

۷۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی تعویض مرآت

72,000
110524

Flash Memory Transcend 520S 16GB

۴۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی تعویض مرآت

48,000
110523

Flash Memory Transcend 520S - 8GB

۳۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی تعویض مرآت

34,000
110522

Flash Memory Transcend 510S 16GB - Silver

110521

Flash Memory Transcend 510G 8GB - Silver

110513

Flash Memory Transcend 510G 8GB - Gold

110514

Flash Memory Transcend 510G 16GB - Gold

110615

Flash Memory Transcend 16 GB JetFlash 710

۶۱,۰۰۰

تومان

با گارانتی تعویض مرآت

61,000